free html templates

SOBRE LA ITE

1

QUÈ ÉS LA ITE ?


És el mitjà que regula l'Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i conservació.

El procés de la ITE té tres passos.

1. INSPECCIÓ DE L'EDIFICI:

Inspecció visual dels elements comuns de l'edifici que realitzarà un dels nostres tècnics. Durant aquesta inspecció, us informarem de tots els aspectes rellevants del vostre edifici i us anirem assessorant sobre el manteniment general.

2. REDACCIÓ DE L'INFORME TÈCNIC DE L'EDIFICI:

Redacció de l'informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici. L'informe qualificarà l'edifici en funció si no tè deficiències, amb deficiències lleus, deficiències importants, deficiències greus o molt greus.

3. SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT D'APTITUD:

Certificat d'aptitud emès pel departament d'Habitatge. Aquest certificat d'aptitud té una vigència de 10 anys i s'haurà de renovar periòdicament. 

2

LA ITE PER HABITATGES UNIFAMILIARS

La inspecció tècnica per als habitatges unifamiliars va entrar en vigor amb el Decret 67/2015, que en regula les condicions.
Estan obligats a passar la ITE tots els habitatges unifamiliars a mida que vagn complint amb l'antiguitat de la següent taula:

Antiguitat de l’edifici Termini per passar la inspecció d'habitatges unifamiliars

Anterior a 1900 Fins al 31/12/2016

Entre 1901 i 1930 Fins al 31/12/2017

Entre 1931 i 1950 Fins al 31/12/2018

Entre 1951 i 1960 Fins al 31/12/2019

Entre 1961 i 1975 Fins al 31/12/2020

A partir de 1975 L’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat

Resten exclosos els edificis unifamiliars on la seva edificació principal, excloses construccions auxiliars d’escassa entitat constructiva, estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents

3

LA ITE PER EDIFICIS PLURIFAMILIARS


La inspecció tècnica per als edificis plurifamiliars es va implantar amb el Decret 187/2010 i desde llavors, i de manera gradual, s'ha anat tornant obligatoria per als edificis que van complint amb l'antiguitat de la següent taula:

Antiguitat de l’edifici Termini per passar la inspecció d'edificis plurifamiliars

Anterior a 1900 Fins al 31/12/2016

Entre 1901 i 1930 Fins al 31/12/2017

Entre 1931 i 1950 Fins al 31/12/2018

Entre 1951 i 1960 Fins al 31/12/2019

Entre 1961 i 1975 Fins al 31/12/2020

A partir de 1975 L’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat 

ADREÇA

17244 - CASSÀ DE LA SELVA
GIRONA

CONTACTE

Email: info@itegirona.com
telf: 657 251 299